Начало
ОРГАНИ
Вписани адвокати
Решения
Адвокатски колегии
За членове
Актуална информация
За контакти
English
Интернет връзки
БЛАНКИ
БАНКОВА СМЕТКА
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ
ГАЛЕРИЯ
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ
ОТЧЕТ - НОВ ОБРАЗЕЦ 2016 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ 1873/2016 Г. НА ВАС - КЛИЕНТСКА СМЕТКА
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
<< Начало | КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ


СДРУЖЕНИЕ „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” (ПРСС)

 

обявява конкурс за избор нашестима адвокати– по двама от градовете Шумен, Монтана и Сливен, за работа по проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”.

 

Повече за проекта тук

Повече за ПРСС тук

 

Основни задачи:

 

-          да предоставят правни съвети и консултации на деца и техните родители/попечители/настойници, както и информация за техните права и възможностите за защита;

-          да оказват съдействие за изготвяне и подаване на необходимите документи, в това число молби, жалби, заявления, искания и други, с цел осигуряване на защита на правата на детето и достъпа му до правосъдие;

-          да обясняват подробно и на достъпен за децата език характера на правния въпрос, възможностите за неговото решаване, последиците за детето и неговите интереси;

-          да извършват представителство пред съда и/или МКБППМН на деца в контакт с правосъдната система, включително да защитава правата и законните интереси на малолетни и непълнолетни при разглеждане на възпитателното дело от комисията и да съдейства на непълнолетния, неговите родители, родителите на малолетния или лицата, които ги заместват да обжалват пред районния съд решението, с което са наложени възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 - 10 и 12 от ЗБППМН, както и да представлява децата пред съда в производства по налагане на мярка настаняване в социално-педагогически интернат или възпитателно училище-интернат, в това число и да им съдейства при обжалването на наложената от районния съд мярка;

-          да водят индивидуалните досиета на случаите, по които са предоставили правна консултация и/или процесуално представителство;

-          да попълват и съхраняват необходимата документация, свързана с изпълнението на задълженията им по проекта;

-          да дават препоръки за усъвършенстване на практиката и законодателството, свързано с достъпа до правосъдие на децата;

-          да участват в обученията по проекта.

 

Адвокатът ще бъде равноправен член на екипа на проекта и ще участва във всички проектни дейности (обучения, работни срещи, семинари).

 

Изисквания към кандидатите:

-          да са членове на адвокатската колегия в Шумен, Монтана или Сливен;

-          да имат юридически стаж минимум 3 години;

-          да познават системата за детско правосъдие и системата за закрила на детето в България, да познават правата на детето и да имат разбиране за най-добрия интерес на детето-участник в правни процедури, да желаят да се развиват в тази област и да споделят знанията и опита си с други колеги и представители на различни професионални общности, работещи с деца;

-          да имат готовност и подход за работа с деца;

-          да нямат налагани дисциплинарни наказания;

-          да имат отлични умения за общуване;

-          да са толерантни и да приемат различните етноси и малцинства;

-          да имат базисни познания за НПО сектора и формите на гражданско участие;

-          да владеят западен език, по възможност английски;

-          да имат отлична компютърна грамотност.

 

Необходими документи:

-          Професионална автобиография на български език, в Europass формат;

-          Мотивационно писмо, от което искаме да разберем какъв е вашият опит, какво в нашата обява Ви привлича и защо смятате, че ще бъдете полезен/полезна;

-          Удостоверение от съответния Адвокатски съвет за вписване в адвокатската колегия.

 

 

Документи за кандидатстване и въпроси може да изпращате на следните адреси:

dilyana.giteva@prss-bg.orgи office@prss-bg.org

 

 

Начин на провеждане на процедурата за подбор:

 

След извършване на предварителен подбор на базата на постъпилите документище бъде проведено събеседване с допуснатите кандидати и представители на ПРСС и УНИЦЕФ.

 

Предвижда се, заетостта по проекта на всеки адвокат да бъде за около 10 часа седмично. Възлагането на задълженията на адвокатите ще стане чрез сключване на граждански договори за текуща правна помощ за периода на изпълнение на дейностите и месечно възнаграждение в размер до 500 лв. с ДДС.

 

Срок:12.03.2014г.

 

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Сливен | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz