Начало
ОРГАНИ
Вписани адвокати
Решения
Адвокатски колегии
За членове
Актуална информация
За контакти
English
Интернет връзки
БЛАНКИ
БАНКОВА СМЕТКА
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ
ГАЛЕРИЯ
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ
ОТЧЕТ - НОВ ОБРАЗЕЦ 2016 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ 1873/2016 Г. НА ВАС - КЛИЕНТСКА СМЕТКА
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
<< Начало | ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


   П Р О Т О К О Л    № 1

                                ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО, ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОР НА ДЕЛЕГИ ОТ СЪСТАВА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - СЛИВЕН ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

                  Днес, 05.01.2017 г. в г.Сливен, в офиса на АК - Сливен, пл."Х.Димитър" № 11 на осноавание чл.99, ал.2 от ЗА се проведе заседание на избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на АК - Сливен за Общото събрание на адвокатите в страната, избрана на основание чл.101 ал.1 от ЗА, с решение по протокол № 14/24.11.2016 година.

                   На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС , ДС и КС Нна АК - Сливен- адв. Лиляна Стамова - Председател, адв.Петя Петкова - основане член, адв.Мартин Благоев - основен член.

                    Заседанието проточе при следния дневен ред:

                    1. Съгласуване на действията на Избирателната комисия с установената процедура и закононови срокове за осъществяване на избора на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

                      2. Определяне на начална и крайна дата за приемане на предложения за кандидатури за делеги за Общото събрание на адвокатите от страната насрочено за 28 и 29.01.2017 година годишно отчетно събрание на АК - Сливен.

                    3. Утвърждаване на образец за предложение на делегати от състава на САК и  Декларация - съгласие на предложения кандидат.

                    След като разгледа горните въпроси и указанията на Избирателната комисия за избор на висши органи на Българската адвокатура приети с протокол № 1 от 28.12.2016 г. при ВАС комисията взе следните

                                                                                     Р  Е Ш Е Н И Я:

                   1. Във вразка с предстоящия избор на делегати за ОС на адвокатите в страната, който ще се проведе на 28.01.2017 г. в зала 324 на ОС - Сливен, Избирателната комисия приема предложения за кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната /ДОСАС/ чрез подаване на писмени предложения по образец в канцеларията на колегията, от техническия секретар Д.Тучкова, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. от 06.01.2017 г. до 13.01.2017 г. включително, в регистър по реда на постъпването им. Обявяването на окончателния списък на предложенията се извършва от ИК, при съобразяване с чл.49, ал.2 и чл.103, ал.4 от ЗА.

                    2. Към предложението което съдържа информация относно - трите имета на предложителя и предложения, юридически и адвокатски стаж, подпис, задължително се прилага Декларация за съгласие от предложения адвокат.

                    3. Избирателната комисия приема образец на предложение и декларация за съгласие които да бъдат качени на сайта на колегията ведно с настоящия протокол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/  адв.Л.Стамова                                                                    ЧЛЕНОВЕ:/п/ адв.П.Петкова

                                                                                                                                                          /п/  адв.М.Благоев

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                Приложение № 1

 

                                                                                                                      ДО

                                                                                                                    ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА

                                                                                                                    ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

                                                                                                                    АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

 

 

                                                                                  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

                              от .............................................................................................личен № ................................................

                   член на Адвокатска колегия -........................................................................

 

                                Предлагам, адв...................................................................................- член на Адвокатска колегия - Сливен, за кандидат за делегат на ОС на адвокатите от страната.

 

                           ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Декларация за съгласие

 

                                                                                                                      ПРЕДЛОЖИТЕЛ: ........................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                             ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

                                                                               ДОЛУПОДПИСАНИЯТ

адвокат ................................................................................вписан в Адвокатска колегия Сливен, с личен номер ............................................. от Единния регистър на адвокатите,

                                                                                ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

- съм съгласен да бъде издигната кандидатурата ми за делегат за Общото събрание на адвокатите от страната и да бъда избран;

- към момента на подаване на настоящата имам.............г..................мес. общ юридически стаж и ...................г., ...................мес. адвокатски стаж;

- спрямо мен няма образувани и висящи дисциплинарни  производства;

- не съм лишен от право да бъде избиран в органите на адвокатурата;

- съм заплатил дължимия членски внос към АК  и ВАС в изпълнение на задължението по чл.49 ал.1 във връзка с ал.2 от Закона за адвокатурата.

гр.Сливен

Дата.........................                                                                                                           ДЕКЛАРАТОР:...........................

 

 

 

 

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Сливен | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz