Начало
ОРГАНИ
Вписани адвокати
Решения
Адвокатски колегии
За членове
Актуална информация
За контакти
English
Интернет връзки
БЛАНКИ
БАНКОВА СМЕТКА
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ
ГАЛЕРИЯ
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ
ОТЧЕТ - НОВ ОБРАЗЕЦ 2016 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ 1873/2016 Г. НА ВАС - КЛИЕНТСКА СМЕТКА
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
<< Начало | ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ


            Д О

                                                                           ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

                                                                          

ГР. С О Ф И Я

 

 

                        Приложено изпращаме Ви покана на Съвета на адвокатска колегия – Сливен,  за свикване на редовно общо събрание на колегията, за публикация в “Държавен вестник”.

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ: покана и квитанция за платена държ.такса

 

                                                                                   

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                              /адв.Т.Костов/

 

 

                        Съветът на Адвокатска колегия – Сливен, на основание чл.81 ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 28 и 29.01.2017 г. в 09.30 часа в зала 324 на Окръжен съд  – Сливен, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2016 година; 2. Доклад на контролен съвет; 3. Отчет на дисциплинарен съд; 4. Приемане бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година;  5. Избор делегати за Общото събрание на адвокатите от страната в гр.София, 6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.81 ал.4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА  В БР.94 ОТ 25 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СЛИВЕН

8800, гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” № 2 ст.100, тел.факс: 044/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

            Днес, 28.01.2017 г. в гр.Сливен, се проведе Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия – Сливен.

            Поради липса на кворум в обявения час на събранието 09.30 часа, същото беше отложено съгласно чл.81 ал.4 от ЗА с един час по късно.

            В 10.30 ч. в зала № 324 на Окръжен съд – Сливен, присъстващи  56 лично и представени 12  пълномощни.

            За председател на събранието бе предложен и избран единодушно, след гласуване, адвокат ЕЛЕНА ХРИСТОВА, за протоколист РОСИЦА ТОДОРОВА.

            Председателят на събранието обяви на присъстващите, че съгласно Закона за адвокатурата, поканата за събранието с дневен ред е публикувана в ДВ. В законния срок, не са постъпили предложения за допълнителни точки и днешното общо събрание се проведе при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.      Отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2016 година;

                                                     Докладчик – Тодор Костов

            2. Доклад на контролен съвет;

                                                                       Докладчик – Людмила Дякова

            3. Отчет на дисциплинарен съд;

                                                                       Докладчик – Лиляна Стамова

            4. Приемане бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 

                                                                       Докладчик – Ана Станкова

            5. Избор делегати за Общото събрание на адвокатите от страната в гр.София;

                                                                       Докладчик – Лиляна Стамова

            6. Разни.

            Председателят на събранието направи предложение да се изслушат всички предложения по дневния ред  и след това да се премине към обсъждане и гласуване на същите.

            Предложението бе гласувано и прието единодушно.

            По първа точка от дневния ред бе дадена думата на председателя на САК – г-н Тодор Костов.

            По втора точка от дневния ред бе дадена думата на Председателя на Контролния съвет – г-жа Людмила Дякова.

            По трета точка от дневния ред бе дадена думата на Председателя на дисциплинарния съд – г-жа Лиляна Стамова.

            По четвърта точка от дневния ред бе дадена дума на Секретаря на АК – Сливен – г-жа Ана Станкова за зачитане на проекто бюджета на АК - Сливен.

            След прочитане на докладите бе дадена думата за изказвания по тях.

1.адв.Петя Петкова – Одобрявам докладите. Но може и да не съм чула, но не чух за завишаване на бюджета от 2016 г. на бюджета 2017 г. за заплатите на служителите в АК – Сливен, тъй като считам, че има завишение на минималната заплата за страната, а и е налице увеличаване на осигуровките.

Г-н Тодор Костов – налице е завишение на бюджета по това перо в размер на 500 лв., което е съобразено с увеличаване на осигуровките.

2.адв.Минко Стефанов – Имам няколко предложения, а именно да се отдаде под наем офиса на АК – Сливен, който се намира на адрес ул.”Добри Чинтулов” № 16. Считам, че би следвало да се завишат и разходите за новият офис на АК – Сливен, тъй като считам, че тези който са определени са много малко.

3.адв.Стоян Стоянов – Ръководството на АК – Сливен да проведе разговори с ръководството на отдел „Следствен” при ОП – Сливен относно осигуряване на стая за свиждане на адвокатите със задържаните лица които посещават в следственият арест. Тъй като към настоящият момент тази стая в която се провеждат свижданията не е удачна, тъй като е прекалено неудобно за адвокатите и по този начин считам, че ни унижават. Да се проведе разговор и с ръководството на Разследващите полиция относно тяхното отношения за отправените от нас искания за извършване на следствени действия. Тъй като към настоящият момент е налице постоянен отказ за поисканите от нас допълнителни следствени действия. Да се извършва записи от съдебните заседания, тъй като вземем протокола от съдебното заседание се оказва, че е коренно различен от това което е било по делото. При подаване на молби от наша страна за запознаване с материалите по дадено дело да ни се осигури стая в която спокойно да се запознаем с него, а не както е сега на крак. Моля всички колеги да уеднаквим хонорарите си и да искаме хонорар за всяка инстанция. Тъй като ако няма уеднаквяване между нас ние сами уронваме престижа на нашата професия.

Отправи се покана от председателя на събранието г-жа Елена Христова колегите да вземат отношение относно работата си РС и ОС – Сливен.

            4.адв.Галя Хачитурян – Относно ползването на асансьора за следственият арест обясни, че колега не е изпълнил задължението си за посещение само на следственият арест и поради това имаме проблеми с ползването на асансьора.

5.адв.Станимир Комбалов – Относно искането на ползването на асансьора за посещаване на следствените арести, който се намират на VІ-я етаж в ОД на МВР – Сливен в най-кратки срокове ръководството на АК – Сливен ще проведе среща с г-н Чавдар Божурски – Директор на ОД на МВР – Сливен относно ползването на асансьора от адвокатите на АК – Сливен.

6. адв.Свилен Димитров – На новоизбраните делегати за общото събрание на ВАС да се обърне внимание да направят анализ защо и откъде идват всички тези слабости в работата ни. Да се поставят въпросите относно това защо намаляха служебните защити и защо някои колеги не заплащат редовно ежемесечните си вноски към АК – Сливен.

Г-н Тодор Костов – Както казах и по-рано предвидили сме 500 лв. за заплатите. Минко Стефанов е прав, че трябва да се завишат разходите за новият офис находящ се на пл.”Хаджи Димитър” и ще бъдат завишени. Относно проблемите с някои съдии в РС – Сливен след проведен разговор с председателя на РС – Сливен – г-жа Кирилова се решиха проблемите. В процес на решаване и създаването на електронно правосъдие и при нас. Адвокатската стая която използваме в сградата на съда към настоящият момент ще проведен разговор с Председателя на ОС – Сливен, която да остане и да се ползва от адвокатите за запознаване с делата на РС и ОС – Сливен.

Съгласно чл.150 от Конституцията адвокатите имаме не само законодателна инициатива, а и можем да атакуваме закони в Конституционният съд. Предстои избор на висш адвокатски съвет. Адвокатите нямат авторитета които имаха преди 20 години. Считам, че при избора ни за делегатите на събранието на адвокатите от страната в гр.София трябва да се изберат хора, който да милеят за адвокатската професия и да защитава нашите интереси.

7. адв.Димитър Пантелеев – Да се промени отношението на съдиите към нас. Щом сме подали молба за дадени документи от дадено дело значи така сме преценили, че те са ни необходими, а не да ни се отказват исканите от нас преписи, а да ни дават само постановлението на привличане на подсъдимия и протокола му за разпит на досъдебното производство.

8. адв.Стоян Стоянов – Колеги да спрем пазарлъците с подзащитните си нека всеки от нас иска хонорар както е по наредбата за адвокатските възнаграждения.

9. адв.Неделчо Неделчев – Коментирали сме с колеги да ни се спести това неудобно постоянно да минаваме през детектора за метал, който е на входа на съда, а да влизане с адвокатските си карти, както влизат съдии и прокурори. Да ни се осигури възможност в залите където може да си оставим вещите.

От председателя на събранието беше направено предложение да се вземе изрично решение от общото събрание на АК - Сливен да се упълномощи г-н Тодор Костов да разговаря с Директора на ОД на МВР – Сливен г-н Чавдар Божурски относно ползването на асансьора от страна на адвокатите за достъп до VІ-я етаж.

Адвокатският съвет при АК – Сливен да проведе срещи с ръководствата на РС – Сливен, ОС – Сливен, РП и ОП – Сливен и отдел „Следствен”към ОП – Сливен и ОД на МВР – Сливен за подобряване на взаимоотношенията между техните служители и адвокатите на АК – Сливен.

Председателят на събранието предложи гласуване за прекратяване на изказвания по докладите.

Предложението се гласува и се прие единодушно с 56 гласа.

След приключване на изказванията по докладите Общото събрание при следните

 

                                   Р Е Ш Е Н И Я:

 

1.      Приема отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2016 година прочетен от г-н Тодор Костов председател на АК – Сливен.

            2.  Приема Доклад на контролен съвет прочетен от г-жа Людмила Дякова –                 Председател на Контролен съвет при АК - Сливен

            3. Приема отчет на дисциплинарен съд прочетен от г-жа Лиляна Стамова –                 Председател на Дисциплинарен съд при АК – Сливен.

            4. Прие бюджета на съвета на колегията за следващата финансова година прочетен от г-жа Ана Станкова – Секретар на АК – Сливен. 

            Председседател на ОС:  Съгласно чл.101 ал.1 от ЗА, е определена Избирателна комисия в състав: Председател: адв. Лиляна Стамова           

   -Членове: адв. Петя Петкова    и адв. Мартин Благоев           

   -Резервни членове: адв. Евгени Минчев, адв. Магдалена Данчева и адв.Дора Славова.

            ПЪРВО БЮРО – адв. Йордан Дончев, адв. Людмила Алексиева и адв. Марг.Александрова

            ВТОРО БЮРО – адв.Галя Хачадурян, адв. Веселина Колева и адв.Ст.Раднев

            Председателят на ОС предложи да бъдат избрани двама независими наблюдатели – адв. Милена Павлова и адв. Никола Попов.

            Предложението беше гласувано и с  56 гласа ЗА, предложените наблюдатели бяха избрани.

            Председателят на ОС даде думата на Председателя на Избирателната комисия Лиляна Стамова:

            Съгласно чл.103 ал.1 от ЗА в избирателната комисия са постъпили предложения за следните кандидати: За Делегати за ОС на адвокатите от страната:

            Г-жа Лиляна Стамова обясни, че при гласуването бюлетината се счита за действителна ако има отбелязани пет лица, а ако има отбелязани 6 лица се счита за недействителна.

            Бяха направени следните изказвания:

1.                  Адв.Иван Благоев – Аз лично съм номинирал Лидия Атанасова, Людмила Дякова, Ана Станкова, Тодор Костов и Станимир Комбалов. Призовавам колегите да гласуват за тези лица предвид обстоятелството, че същите са от ръководството на адвокатският съвет при АК – Сливен, а г-жа Лидия Атанасова е предложена за член на Висшият адвокатски съвет.

2.                  Адв.Елена Христова – Считам, че би следвало лицата които ще изберем да са отговорни и да милеят за адвокатската професия и са в състояние да защитят нашите интереси.

3.                  Адв.Станимир Комбалов – Колеги, презентирам кандидатурата на колегата Краси Недев тъй като той от близо месец работи за лобиране на издигнатата кандидатура на г-жа Лидия Атанасова за член на ВАС.

            След което се проведе гласуване за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната в гр.София.

            След проведеното гласуване за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната в гр.София, бяха избрани:

1.      Тодор Костов – 55 гласа

2.      Станимир Комбалов – 48 гласа

3.      Лидия Атанасова – 63  гласа

4.      Красимир Недев – 32  гласа

5.      Ана Станкова – 56 гласа

            По точка пет от дневния ред избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната в гр.София общото събрание прие следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

            Избира за делегати: Тодор Костов, Станимир Комбалов, Лидия Атанасова, Красимир Недев и Ана Станкова.

 

 

            След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 12.40 ч.

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                   /Елена Христова/

                                                                                 

                                                           ПРОТОКОЛИСТ:

                                                                                  /Росица Тодорова/

 

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Сливен | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz