Начало
ОРГАНИ
Вписани адвокати
Решения
Адвокатски колегии
За членове
Актуална информация
За контакти
English
Интернет връзки
БЛАНКИ
БАНКОВА СМЕТКА
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ
ГАЛЕРИЯ
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ
ОТЧЕТ - НОВ ОБРАЗЕЦ 2016 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ 1873/2016 Г. НА ВАС - КЛИЕНТСКА СМЕТКА
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
<< Начало | РЕШЕНИЕ 1873/2016 Г. НА ВАС - КЛИЕНТСКА СМЕТКА


С Решение 1873 от 20.05.2016 година Висш адвокатски съвет прие следното становище относно спазването на задължение за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка по чл.39 от ЗА и разходване на средствата по нея:

         Средствата по клиентската сметка по чл.39 от ЗА не са част от имуществото на адвоката/или адвокатското дружество/ - титуляр на сметката. Те остават собственост на лицето /съответно лицата/, което ги е предоставило на титуляра на сметката или за което са предназначени, ако постъпят от друг източник. Те могат да постъпят в имуществото на адвоката / или адвокатското дружество/ - титуляр на сметката, само при условията на чл.39, ал.2 от ЗА, чрез удържане на направени от титуляра разходи, подлежащи на отчет пред съответния клиент.

         В клиентската сметка се държат средства /парични суми/ които постъпват в резултат на изпълнение на ангажименти по договорите за правна помощ, защита и съдействие, които адвокатът  или дружеството – титуляр на сметката е сключил със съответния клиент /клиенти/ съгласно чл.39 ал.23 ЗА. В клиентската сметка на могат да се съхраняват лични средства на титуляра  адвоката / или адвокатско дружество/.

         Воденето на отделна партида за средствата на всеки клиент в сметката по чл.39 от ЗА е задължително. Това е законово задължение, както за счетоводството на титуляра на сметката, така и за откриването и поддържането на сметката като клиентска и съответната търговска банка.

         По една клиентска сметка може да има партиди на повече от един клиент.

         Ако един клиент е съгласен да бъде нарушена поверителността спрямо него чрез вдигане на банковата тайна спрямо предоставените от него на адвоката клиентски средства или постъпили по неговата партида от друг източник, това съгласие е относимо единствено към неговата партида от клиентската сметка. То не може да стане повод или основание да се вдигне банковата тайна и спрямо другите партиди на клиенти от същата клиентска сметка.

         Адвокатът /или адв.дружество/ - титуляр на сметката не може по свое усмотрение и без изрично съгласие на съответния клиент да предоставя където и да било сведения или данни за откриването и управлението на клиентската сметка. Тази  информация изцяло попада в „тайната на клиента”, която всеки адвокат е длъжен безусловно да пази по силата на Закона за адвокатурата без ограничения във времето.

         По отношение на сведения и данни за откриването, управлението и движението на паричните средства по клиентската сметка в съответствие с чл.39 ал.3 ЗА, за адвокатът са приложими абсолютните забрани по чл.33, ал.4 и чл.45 ал.2 от ЗА да бъде свидетел и /или да бъде разпитван в процесуално качество.

         При опит на разследващи и съдебни органи да получат свидетелски  показания от адвокат за сведения и данни за откриването, управлението и движението на паричните средства по клиентската сметка, адвокатът е длъжен да отказва, позовавайки се на чл.45, ал.2 от ЗА.

         Документите / на хартиен или електронен носител/, съдържащи информация относно откриването и управлението на клиентската сметка, партидите по нея, движението на средствата по нея, съхранявани от адвоката / или адвокатското дружество/, са сред обектите, което не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване, съгласно забраната на чл.33, ал.1 ЗА.

         При смърт на адвокат – титуляр на клиентската сметка, средствата по партидите от клиентската сметка не постъпват в наследственото имущество и остават на разположение на съответните клиенти, идентифицирани в партидите на клиентската сметка. Само те могат да се разпореждат с тях.

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Сливен | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz