Начало
ОРГАНИ
Вписани адвокати
Решения
Адвокатски колегии
За членове
Актуална информация
За контакти
English
Интернет връзки
БЛАНКИ
БАНКОВА СМЕТКА
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ
ГАЛЕРИЯ
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ
ОТЧЕТ - НОВ ОБРАЗЕЦ 2016 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ 1873/2016 Г. НА ВАС - КЛИЕНТСКА СМЕТКА
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
<< Начало | ОТЧЕТ - НОВ ОБРАЗЕЦ 2016 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ, НОВ ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ПРАВНА ПОМОЩ, СЪОБРАЗЕН С ПРОМЕНИТЕ  В   НЗПП

 

 

 

 

О Т Ч Е Т

 

От …………………………………………………………………………..………………

с ЕГН………………………служебен адрес: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

адвокат към Адвокатска колегия …………………………………………………………

вписан под №…………………… в Националния регистър за правна помощ.

ОпределенУведомително писмо на АС №……………………………….

Назначен   Постановление на разследващ орган/прокурор от ………………

                       Определение на съда от ……………………………………….

                       Основание за назначаване               

а/ по НПК ……………………..

б/ по ГПК ……………………..     

Преупълномощен от ………………………………………………………….

Пълномощно ………………………….

 

ПРЕДОСТАВИХ ПРАВНА ПОМОЩ:

 

1.   Име, ЕГН и качество на представлявания /те:

/задържан, обвиняем, подсъдим, пострадал, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец, граждански ответник, ищец, ответник, други/

 

а/………………………………………………………, ЕГН…………………………………... , качество ………………………………... от .....................................................................

б/………………………………………………………, ЕГН…………………………………... , качество ………………………………... от .........................................................

в/………………………………………………………, ЕГН…………………………………... , качество ………………………………... от................................................................

 

2.  Вид на правната помощ

а/ консултация и/или подготовка на документи за завеждане на дело

 Решение № ……………………………………………на председателя на НБПП

б/ процесуално представителство:

 • Досъдебна фаза

   ДП №…………/……………г. по описа на ………………………..,

ПР. ПР /прокурорска преписка/ № …………/………… г. по описа на .……………

 • Съдебна фаза:

           Вид и номер на делото ……… по описа на ..………………съд,                ………………отделение, …………състав.

           І-во инстанционно  дело №……… /………год. по описа на ..…….………………съд

           въззивно дело №……… /………год. по описа на ..…………….……….………съд

           касационно дело №……… /………год. по описа на ..…………………….……съд

в/ представителство при задържане по чл. 72, ал.1 от ЗМВР или по чл. 16а от Закона за митниците

Заповед за задържане №  ……………………………………………………………………

3. Квалификация на деянието по НК …………………………………………………

 

4. Производство по реда на НПК, ГПК, АПК и др.  …………………………………

/посочва се правното основание/.

 

5. Предмет на делото ………………………………………………………………………....

 

6. Материален интерес /по граждански дела/ ………………………………….…………

 

7. Видове процесуални действия, извършени от адвоката в производството и дати, на които са извършени :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

 8. Времева ангажираност на адвоката:

 • Дни, часове …………………………………………………………………………
 • Брой съдебни заседания, в които е взел участие адвоката ……………………

9. Акт, с който е приключила досъдебната фаза в наказателното производство по смисъла на чл. 242, ал. 1 или чл. 369, ал. 2, изр. 1 от НПК:

 

 • Обвинителен акт от…………………………………………………дата;
 • Споразумение по чл. 381 от НПК от ……………дата …………….., одобрено от съда

на заседание от ………………………………..дата;

 • Постановление за прекратяване на производството от…………дата;
 • Постановление за спиране на производството от…………………дата;
 • Предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;
 • Определение на съда по чл. 369, ал. 2, изр. 1 от НПК.

 

10.           Акт, с който е приключило делото в първа , втора или касационна инстанция:

 • Присъда или решение  от…………………………………………………дата

 

11.  Обстоятелства по чл. 9, ал. 3 от НЗПП /предоставена правна помощ в почивни и празнични дни и в часовете от 22.00 до 6.00 часа на следващия ден/ - …………… дати ……………………………………………. часове…………………..

 

12.  Обстоятелства по чл. 9, ал. 4 от НЗПП /реално участие на адвоката в повече от три открити съдебни заседания/ ………………………………………………………

 

13.  Обстоятелства по чл. 9, ал. 5 от НЗПП /процесуално представителство на лице, срещу което са повдигнати повече от едно обвинение/ ……………………….……………………………………………………………………

14.              Обстоятелства по чл. 25, ал. 2 от НЗПП /защита по граждански дела с материален интерес, продължила повече от три съдебни заседания, или гражданско дело с материален интерес над 10 000 лв./…………………………………………………

 

15.              Обстоятелства по чл.10, ал. 1 от НЗПП:

/прекратяване на производството, упълномощаване на защитник, загубване на правоспособност, отписване или изключване от НРПП, фактическа невъзможност за предоставяне на правна помощ/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

16. Обстоятелства по чл. 10, ал. 2 от НЗПП

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

17. Искане за авансово плащане  по чл. 3, ал. 2 от НЗПП ………………………………

  

18. Документи, удостоверяващи разноски по чл. 38, ал. 5 от Закона за правната помощ………………………………………………………………………………………

 

19. Други особености на производството: описание ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

НАСТОЯЩИЯТ ОТЧЕТ СЕ ПОДАВА В ЕДНОГОДИШНИЯ СРОК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 38, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

1. Искане по чл. 25, ал. 4 от ЗПП.

2. Акт за допускане на правна помощ  по чл. 25, ал. 3 от ЗПП.

3. Уведомително писмо от АС по чл. 26, ал. 1 от ЗПП. 

4. Акт за назначаване на адвоката по чл. 26, ал. 2 от ЗПП.

5. Документи, удостоверяващи  обема на предоставената правна помощ.

6. Акт, удостоверяващ завършеност на фазата или инстанцията.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Декларирам:

-         че съм самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 43 от ЗДДФЛ.

-         че съм съгласен/а НБПП да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 

Дата: ..................................                                                                         Подпис: ....

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Сливен | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz