Начало
ОРГАНИ
Вписани адвокати
Решения
Адвокатски колегии
За членове
Актуална информация
За контакти
English
Интернет връзки
БЛАНКИ
БАНКОВА СМЕТКА
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ
ГАЛЕРИЯ
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ
ОТЧЕТ - НОВ ОБРАЗЕЦ 2016 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ 1873/2016 Г. НА ВАС - КЛИЕНТСКА СМЕТКА
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
<< Начало | Актуална информация |


Тематичен конспект

2009-11-19 |
НОВ ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ
08.07.2009 | ВАС
ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА
АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ

1. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

1. Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние, престъпен резултат, причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на престъплението.
3. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск).
4. Вина - същност и определение. Форми на вината. Умисъл - същност, определение и видове. Непредпазливост - същност, определение и видове. Грешката и нейното значение.
5. Стадии на умишленото престъпление. Опит - определение и видове. Наказуемост на приго¬товлението и опита.
6. Съучастие в престъпление - основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на съучастниците.
7. Множество престъпления. Видове усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, съставно престъпление и др. Съвкупност от престъпления. Рецидив. Опасен рецидив.
8. Принципи за определяне на наказанието от съда. Индивидуализация. Алтернативни и кумулативни санкции. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание - обща характеристика и видове. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.
9. Престъпления против живота. Убийство - видове, състави. Причиняване на смърт по не¬предпазливост.
10. Престъпления против здравето - видове телесни повреди.
11. Престъпления против честта - видове и отграничения.
12. Разврат - видове полови престъпления.
13. Престъпления против собствеността - видове и отграничения.
14. Длъжностно присвояване и обсебване - обща характеристика, състави.
15. Измама, документна измама - състави, отграничения. Вещно укривателство.
16. Общи престъпления по служба - нарушаване на служебните задължения, използуване на служебното положение, други състави.
17. Престъпления против правосъдието - набедяване, лъжесвидетелство, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието.
18. Пасивен и активен подкуп. Други състави от този раздел.
19. Документни престъпления - обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране. Други документни престъпления.
20. Престъпления против реда и общественото спокойствие - обща характеристика, система. Хулиганство и самоуправство.
21. Право на защита. Процесуални гаранции на правото на защита.
22. Мерки за неотклонение.
23. Други мерки за процесуална принуда.
24. Предмет на доказване. Доказателства.
25. доказателствени средства.
26. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал.
27. Граждански иск в наказателния процес.
28. Досъдебно производство.
29. Първоинстанционно производство.
30. Въззивно производство.
31. Касационно производство.
32. Възобновяаване на наказателни дела.
33. Бързо производство. Незабавно производство.
34. Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия.
35. Съкратено съдебно следствие.
36. Процедура по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
37. Решаване на наказателното производство със споразумение.
38. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

II. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ И АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ

А).
1. Недействителност на сделките:
а) понятие и видове
б) нищожни сделки - понятие, основания и видове
в) унищожаеми сделки - понятие, основания, последици
2. Особени случаи на недействителност:
а) относителна недействителност
б) висяща недействителност
в) пълна и частична недействителност
г) особености на недействителността при търговските сделки
3. Представителство:
а) понятие и видове
б) възникване и прекратяване
в) упълномощаване
г) процесуално представителство
д) косвено представителство
е) представителство в търговското право - понятие и видове
ж) действия от чуждо име без представителна власт
4. Сроковете в гражданското право:
а) видове срокове, последици
б) начало и край на сроковете
в) спиране и прекъсване на давностните срокове
г) действие на изтекла давност
д) преклузивни срокове
5. Неизпълнение:
а) същност и форми
б) невиновна невъзможност за изпълнение и последици
в) причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря
г) виновна невъзможност за изпълнение
д) забава на кредитора
6. Отговорност за вреди:
а) определение и видове вреди
б) граници на отговорността
в) причинна връзка
г) поправяне на вредите
7. Договор:
а) понятие и видове
б) разграничение между договора в облигационното, търговското и трудовото право
в) сключване на договора, форми
г) предварителен договор и договор в полза на трето лице
8. Разваляне на договор:
а) предпоставки и основания
б) чрез едностранно волеизявление
в) разваляне по съдебен път
г) последици, риск, обезщетение
9. Непозволено увреждане:
а) обща характеристика и ограничения
б) фактически състав на деликта
в) отговорност за вреди, причинени от другиго
г) отговорност за вреди, причинени от вещи
10. Неоснователно обогатяване:
а) понятие и видове фактически състави
б) понятието "основание" при неоснователното обогатяване
в) връщане на даденото без основание, при отпаднало и при несъществуващо основание
г) общ състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД)
11. Множество кредитори и длъжници:
а) разделност на дълговете
б) солидарност - същност и видове
в) неделимост на задълженията
12. Привилегии:
а) същност и видове
б) залог
в) ипотека - същност, видове и учредяване
г) обезпечение пред съд
д) защита
13. Продажба по Закона за задълженията и договорите:
а) обща характеристика
б) задължения на страните
в) отговорност на продавача при недостатъци и евикция
г) различия от търговската продажба.
14. Право на собственост:
а) съдържание
б) способи за придобиване на собствеността
в) пространствени измерения (хоризонтално, нагоре и надолу)
15. Съсобственост:
а) понятие и видове
б) възникване и прекратяване
в) отношения между съсобствениците
г) етажна собственост.
16. Вещни права върху чужда вещ - суперфиция:
а) същност, видове и трансформация
б) уредба в ЗС, ЗУТ, ЗДС, ЗОС
в) различията в четирите видове суперфиция
г) погасяване
17. Вещни права върху чужда вещ - сервитути:
а) същност и видове
б) правна уредба в ЗС, ЗВод., ЗЕнерг. и др.
в) право на ползване
г) договор за аренда според Закона за арендата в земеделието
18. Държавна и общинска собственост:
а) същност и разграничение
б) видове - уредба в Конституцията, ЗС, ЗДС, ЗОС
в) придобиване по давност на държавни и общински имоти
г) актове и тяхната правна сила оспорване актуване
19. Гражданскоправна защита на правото на собственост:
а) видове защита по българското право
б) разграничение между петиторна и посесорна защита
в) видове искове
г) грешка и непълнота в кадастъра
20. Владение и държане:
а) разграничение и същност
б) защита на владението и на държането
в) права на подобрителя върху чужд имот
21. Принудително отчуждаване на недвижими имоти:
а) отчуждаване за държавни нужди - Конст., ЗС, ЗДС, ЗУТ
б) основания и процедура
в) обезщетяване на правоимащите по ЗДС
г) отчуждаване за общински нужди - ЗС, ЗУТ, ЗОС
д) основания и процедура
е) обезщетяване на правоимащите
22. Вписване в имотния регистър:
а) подлежащи на вписване актове (ЗС, ЗКИР, ПрВп., Нар. № 2 )
б) действие на вписването
в) партиди на имотния регистър и части на партидата (ЗКИР, Нар. № 2)
г) процедура при вписвания и заличавания в имотния регистър
23. Търговци по Търговския закон:
а) едноличен търговец
б) търговски дружества - видове, учредяване, управление
в) кооперации
24. Търговски сделки:
а) общи положения
б) отделни видове по Търговския закон
25. Отношения между съпрузите:
а) имуществени отношения съгласно Семейния кодекс
б) прекратяване на съпружеската имуществена общност и последици
26. Прекратяване на брака:
а) основания
б) развод по взаимно съгласие
в) развод по исков ред
27. Придобиване на наследство:
а) наследяване по закон - наследници
б) наследяване по завещание - форма
в) приемане и отказ от наследство
г) отговорност на наследниците
д) отношения между наследниците
е) чл. 76 от Закона за наследството
28. Делба на недвижимости:
а) същност, предпоставки и видове
б) доброволна делба - процедура (ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ)
в) съдебна делба - процедура и фази (уредба в ГПК, ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ)
г) промяна в подробния план и в кадастъра
д) делба, извършена приживе
е) промяна на идентификатори вписване
29. Обекти на интелектуалната собственост и защита на правата върху тях:
а) в областта на авторското право
б) изобретения, марки, полезни модели, наименования за произход и др.
30. Исков процес по Гражданския процесуален кодекс:
а) видове искове
б) подведомственост, подсъдност, срокове
в) призовки и съобщения
г) процесуално представителство
д ) съдебен състав и отводи
31. Производство пред първата инстанция:
а) иск - съдържание, предявяване
б) отговор на ответника - съдържание, срок
в) задължения на съдията
г) първо заседание
д) правна помощ
е) съдебно производство права на страните, задължения на съда
32. Другарство в исковия процес:
а) понятие и видове
б) значение на отделните видове другарство
в) особеностите на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му
33. Защита срещу незаконно уволнение по Кодекса на труда.
34. Обективно съединяване на искове:
а) понятие и видове
б) насрещен иск и възражение за прихващане
в) обратен иск
35. Доказателствени средства:
а) понятие
б) обяснения на страните, признаване на иска
в) свидетелски показания и ограниченията им
г) вещи лица
д) писмени доказателства - видове, оспорване
е) оглед и освидетелстване
36. Процесуални действия на разпореждане с иска:
а) оттегляне и отказ от иск
б) изменение на иска
в) съдебна спогодба - основания и правна характеристика
г) възможности за атакуване на съдебната спогодба.
37. Особени искови производства:
а) бързо производство
б) производство по брачни дела
в) съдебна делба
г) производство по сключване на окончателен договор
д) производство по търговски дела.
38. Постановяване на съдебно решение:
а) решаване на делото
б) съдържание на решението
в) неприсъствено решение - основания атакуване.
г) обявяване на решението в регистъра и връчването му
39. Поправка, тълкуване, допълване на съдебно решение:
а) поправка на очевидна грешка
б) тълкуване на съдебно решение
в) допълване на съдебно решение
г) основания, срокове, процедура
40. Обжалване на съдебното решение:
а) нищожни, недопустими и неправилни решения
б) въззивно обжалване насрещна въззивна жалба
в) касационно обжалване насрещна жалба
41. Изпълнително производство:
а) изпълнителни основания
б) производства по издаване на изпълнителен лист
в) образуване на изпълнително дело
г) видове съдебни изпълнители
д) задължения на съдебния изпълнител
е) обжалване на действията на съдебния изпълнител
ж) изпълнителни действия
42. Заповедно производство:
а) обща характеристика
б) издаване на заповед за изпълнение
в) съдържание на заповедта
г) съдебно производство
43. Охранителни производства:
а) характеристика
б) видове
в) нотариални производства.

Б).
44. Производства пред административни органи:
а) индивидуални административни актове съгласно АПК и ЗУТ
б) видове пороци на административните актове нищожност, незаконосъобразност
в) оспорване на административни актове по административен ред основания
45. Обжалване на административни актове пред съда:
а) административни съдилища характеристика
б) обжалване на административни актове пред административния съд
в) основания за обжалване
г) оспорване на подзаконови нормативни актове
д) допустими доказателства
е) процедура
46. Административно касационно обжалване:
а) касационна жалба - срок и съдържание
б) компетентен съд
в) касационно производство
г) допустими доказателства
д) отмяна на влезли в сила съдебни актове
е) компетентност на тричленен и петчленен състав на Върховния административен съд
47. Структура и функции на съдебната власт.
48. Защита срещу незаконно прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител.
III. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА АДВОКАТУРАТА

1. Придобиване права на адвокат:
а) положителни предпоставки
б) ограничения
в) обжалване на решението на адвокатския съвет
2. Упражняване на адвокатската професия:
а) понятие и ограничения
б) адвокатско пълномощно
3. Права на адвоката.
4. Задължения на адвоката.
5. Статут на чуждестранния адвокат.
6. Съвместно упражняване на адвокатската професия:
а) адвокатско съдружие.
б) адвокатско дружество
в) договори между адвокати и адвокатски дружества
7. Адвокатска колегия:
а) понятие и органи
б) Общо събрание на адвокатската колегия
8. Адвокатски съвет:
а) състав и избор
б) правомощия
9. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.
10. Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.
11. Висши органи на адвокатурата.
12. Дисциплинарни нарушения и наказания. Дисциплинарно производство.
13. Етичен кодекс на адвоката.
14. Принципи за упражняване на адвокатската професия, уредени в Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.
15. Приложно поле на Закона за правната помощ.

НАСТОЯЩИЯТ ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 416/26.06.2009 Г. НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ.
 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Сливен | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz